15+ រូបថតដែលអាចបញ្ឆោតអ្នកបាននៅពេលមើលឃើញដំបូង!! ពេលធុញបើបានមើលរូបទាំងនេះហើយដឹងតែឈឺក្បាល!!

ពេលភ្នែករបស់អ្នកផ្ទាល់បានមើលឃើញរូបបំភាន់ខាងក្រោមនេះហើយអាចនឹងឈឺក្បាល។ យើងមិនគ្រាន់តែនិយាយអំពីការបំភាន់បែបអុបទិកដែលអ្នកឃើញនៅក្នុងសៀវភៅប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកអាចមើលឃើញនៅក្នុងជីវិតពិតដែលបោកបញ្ឆោតអ្នកអាចធ្វើឱ្យអ្នកប្រើភ្នែកទ្វេដងដើម្បីមើលរបស់បំភាន់ទាំងនោះ។ មុខឬសត្វចម្លែកៗអាចលេចឡើងនៅកន្លែងចៃដន្យបំផុតណាមួយដែលនឹកមិនដល់។

1. Despite the temptation, don’t call him “4-eyes”.

2. This is mostly a black and white photo. An artist made it look colored with special diagonal lines.

3. If you’ve never seen a coati before, you’d be forgiven for thinking these were little dinosaurs.

4. No need to worry about giant swans, folks, it’s just a cloud.

5. “The lords of construction will now pass their judgment.”

6. This collection of tiny chickens wearing even tinier glasses is actually just a bunch of flowers.

7. An egg exploded and turned into a snail. Or is this where snails come from?

8. “These chairs REALLY want you to sit on them.”

9. From a distance, these buses could be a pile of cassette tapes.

10. “This canned peach half in syrup looks like a massive cracked egg.”

11. “Found in a can of refried beans...”


12. Why did the tomatoes cross the road? To show off those shoes!

13. Jack Frost took painting classes in his off-time and it shows.

14. These red slugs could almost be a 2-headed snake.

15. “Maybe we should cancel that outdoor hike indefinitely...”

16. “On second thought, the outdoors are filled with giant bacon! Disregard that last statement.”

17. Let us all welcome our new pineapple overlords.

18. This anteater’s arm lives a secret life as a panda.

19. Sideshow Bob’s latest scheme must involve living as a tree.

Bonus: So, a lot of things look like Cookie Monster...

What are some other times your eyes played tricks on you? Please share with us in the comments!

Preview photo credit Dlatrex / Reddit