សំភារ:ប្រេីប្រាស់របស់ដូនតាខ្មែរយេីង ដែលកូនខ្មែរភាគច្រើនមិនស្គាល់ឈ្មោះ

ជាយូរលង់ណាស់មកហើយខ្មែរយើងតាំងពីដូនតាជំនាន់មុន ​បានបង្កើតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ និងសំភារៈប្រើប្រាស់ជាច្រើន ​ដើម្បីបង្ករភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទុកដាក់សម្រួលជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ។

ជាក់ស្តែងមកទល់បច្ចុប្បន្ន  សំភារៈមួយចំនួនត្រូវបានបាត់បង់ និងមិនសូវនិយមប្រើប្រាស់ដូចមុនឡើយ ​ដោយសារតែសម័យជឿនលឿន ឧបករណ៍ទំនើបមានការកើនឡើង  រហូតកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយស្ទើរតែមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងផង  ដោយរបស់ប្រើប្រាស់មួយចំនួនមានប្រើតែនៅទីជនបទ ​ឬដាច់ស្រយាលតែប៉ុណ្ណោះ។

ដូច្នេះដើម្បីឱ្យកូនខ្មែរ មានការយល់ដឹង  និងស្គាល់ពីរបស់ប្រើប្រាស់ខ្មែរបុរាណ ​តោះ! មកស្គាល់ឈ្មោះសំភារៈប្រើប្រាស់បុរាណដូនតារបស់យើងទាំងអស់គ្នាខាងក្រោម ៖

58443759_2032251200412094_4391651708527181824_n

58570505_2032251217078759_192259198778605568_n

58852779_2032251237078757_7278226041926057984_o

58943312_2032251250412089_7354077968987062272_n

79748254_1393918887456461_3212414110369054720_n

80009629_1393918837456466_7643350476003475456_n

80015181_1393918780789805_3061938122972463104_n

80033329_1393919417456408_6653330934835707904_n

80041382_1393919274123089_2181346982637862912_n

80071738_1393919250789758_4344744163074375680_n

80106929_1393918957456454_6792246240366034944_n

80109084_1393919357456414_3324810947784081408_n

80109521_1393919210789762_4495886222589165568_n

80113144_1393919337456416_4150610095106949120_n

80212810_1393919187456431_3994668950804758528_n


80220818_1393918784123138_4336256667747352576_n

80253715_1393919134123103_4687039746461925376_n

80254086_1393918834123133_2498097968859578368_n

80312282_1393919017456448_6386393885551099904_n

80349039_1393918704123146_1663267652069490688_n

80357599_1393918914123125_5736955230797430784_n

80389847_1393919484123068_4942336132999282688_n

80389871_1393919560789727_883659220157726720_n

80389986_1393919070789776_4223269641696313344_n

80442065_1393919500789733_4032464783268642816_n

80559925_1393919047456445_8262225752636784640_n

80585408_1393918690789814_3471775464408743936_n

80964531_1393919540789729_6065173805469270016_n

81270114_1393919090789774_4021194737544331264_n

81293281_1393919124123104_5852472890233978880_n

81405040_1393918970789786_6117733974560210944_n

81502535_1393919394123077_4851789439191482368_n