ជិតចូលឆ្នាំចិនហើយ! ចង់ទិញប៉ះទំនិញល្អ តោះ Share ចែកគ្នាពីវិធីរៀនមើលលេខកូដតំណាងផលិតផលប្រទេសនីមួយៗ

ជា​ការ​ពិត​អតិថិជន​មួយ​ចំនួន​រមែង​មាន​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​ចំពោះ​គុណភាព​នៃ​របស់របរ​ប្រើប្រាស់​របស់​ប្រទេស​នេះ​ប្រទេស​នោះ ពោល​គឺ​ប្រទេស​ណា​មួយ​ដែល​ពួក​គេ​គិត​ថា​មាន​គុណភាព​មិន​អាច​យក​ជា​ការ​បាន។

ការ​កត់​សម្គាល់​លើ​ផលិតផល​ថា​តើ​នាំ​ចេញ​ពី​ប្រទេស​ណា​មួយ អ្នក​អាច​សម្គាល់​បាន​តាម​រយៈ​កូដ​សម្គាល់​ដែល​បាន​បោះ​នៅ​ជាប់​ផ្នែក​ខ្នង​ខាង​ក្រោយ​នៃ​មុខ​ទំនិញ​នីមួយៗ ដែល​យើង​អាច​មើល​កូដ​នៅ ៣ ខ្ទង់​ក្បាល​ដំបូង។

ជា​ឧទាហរណ៍​កូដ​សម្គាល់​នៃ​ផលិតផល​របស់​កម្ពុជា​គឺ​មាន​ក្បាល ៨៨៤ រី​ឫ​ប្រទេស​ថៃ ៨៨៥ ប្រទេស​សិង្ហបុរី ៨៨៨ ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី ៩៥៥ និង​ប្រទេស​វៀតណាម​ ៨៩៣ ជា​ដើម៕

1 5

2 5


3 1

4 1

5 1

6 1